Heimsmarkmið

Sameinuðu þjóðanna

Í samræmi við leiðbeiningar Sameinuðu þjóðanna og íslenskra stjórnvalda hefur Orkuveitan forgangsraðað Heimsmarkmiðunum og leggur sérstaka áherslu á sex þeirra í starfsemi samstæðunnar.

Markmiðunum var upphaflega raðað þannig að haldnar voru fjórar vinnustofur; með stjórnendum innan samstæðunnar, tvær með starfsfólki og ein með ytri hagsmunaaðilum. Í þeirri síðasttöldu tóku meðal annarra þátt fulltrúar frá opinberum stofnunum, stórum vöru- og þjónustubirgjum, stórum viðskiptavinum, verktökum og verkalýðsfélagi.

Á árinu 2023 var stefna Orkuveitunnar um samfélagsábyrgð sameinuð umhverfis- og auðlindastefnu undir merkjum nýrrar sjáfbærnistefnu. Við þá stefnumótun stjórnar Orkuveitunnar var einu áherslumarkmiði bætt við, Heimsmarkmiði 15 um líf á landi.

Reglubundin rýni stjórnar Orkuveitunnar á öllum sameiginlegum stefnuskjölum samstæðunnar tekur mið af þessum áherslum.

Heimsmarkmiðin 6 hjá Orkuveitunni

5 Jafnrétti kynjanna

Jafnrétti kynjanna er mannréttindamál sem miðar að því að meta einstaklinga að eigin verðleikum og er grundvöllur sjálfbærs reksturs.

6 Hreint vatn og hreinlætisaðstaða

Öflun og dreifing vatns til neyslu og brunavarna og rekstur fráveitu eru hluti af kjarnastarfsemi Orkuveitunnar.

7 Sjálfbær orka

Sjálfbær vinnsla og dreifing raf- og varmaorku eru hluti af kjarnastarfsemi Orkuveitunnar.

12 Ábyrg neysla og framleiðsla

Ábyrg innkaup og minnkun sóunar ráða miklu um það hvernig Orkuveitan rækir sína kjarnastarfsemi.

13 Aðgerðir í loftslagsmálum

Markvissar aðgerðir í loftslagsmálum eru nauðsynlegur þáttur í starfsemi allra fyrirtækja.

15 Líf á landi

Umsvifum Orkuveitunnar fylgir nýting náttúrugæða, ekki síst umfangsmikil landnotkun. Hún þarf að taka mið af viðhaldi og eflingu líffræðilegrar fjölbreytni.

Stefnumarkandi verkefni

Helstu áherslur og áherslubreytingar í starfi samstæðu Orkuveitunnar birtast í stefnuverkefnum. Stefnuverkefni þróa fyrirtækin innan samstæðunnar áfram til framtíðar og eru hreyfiafl breytinga í rekstri. Þau geta náð til fleiri en eins fyrirtækis innan samstæðunnar og haldið er sérstaklega utan um hvort þessi verkefni styðji við Heimsmarkmið Sameinuðu þjóðanna, eitt eða fleiri.

Á árinu 2023 var unnið að sjö stefnuverkefnum tengdum Heimsmarkmiðum 7 og 13, fimm styðja Heimsmarkmið 7 og 12, þrjú tengjast markmiði 11, tvö Heimsmarkmiðum 3, 5 og 17 og eitt verkefni er tengt hvoru Heimsmarkmiði 8 og 14.

Áherslur dótturfyrirtækja

Stjórnir allra fyrirtækjanna innan samstæðu Orkuveitunnar hafa tekið afstöðu til Heimsmarkmiða Sameinuðu þjóðanna með tilliti til starfssviðs hvers fyrirtækis og undirmarkmiða hvers Heimsmarkmiðs.

Orka náttúrunnar

 • 5 Jafnrétti kynjanna
 • 7 Sjálfbær orka
 • 9 Nýsköpun og uppbygging
 • 11 Sjálfbærar borgir og samfélög
 • 12 Ábyrg neysla og framleiðsla
 • 13 Aðgerðir í loftslagsmálum

Carbfix

 • 3 Heilsa og vellíðan
 • 5 Jafnrétti kynjanna
 • 9 Nýsköpun og uppbygging
 • 13 Aðgerðir í loftslagsmálum
 • 17 Samvinna um markmiðin

Veitur

 • 5 Jafnrétti kynjanna
 • 6 Hreint vatn og salernisaðstaða
 • 7 Sjálfbær orka
 • 9 Nýsköpun og uppbygging
 • 11 Sjálfbærar borgir og samfélög
 • 12 Ábyrg neysla og framleiðsla
 • 13 Aðgerðir í loftslagsmálum
 • 14 Líf í vatni

Ljósleiðarinn

 • 5 Jafnrétti kynjanna
 • 9 Nýsköpun og uppbygging
 • 11 Sjálfbærar borgir og samfélög
 • 13 Aðgerðir í loftslagsmálum

Markmið 3 | Heilsa og vellíðan

 • 3.4

  OR leitast við að uppfylla undirmarkmið 3.4, sem er: Eigi síðar en árið 2030 hafi ótímabærum dauðsföllum af völdum annarra sjúkdóma en smitsjúkdóma verið fækkað um þriðjung með fyrirbyggjandi aðgerðum og meðferð og stuðlað að geðheilbrigði og vellíðan. Þetta er á meðal forgangsmarkmiða ríkisstjórnar Íslands.

Markmið 4 | Menntun fyrir alla

 • 4.1

  OR leitast við að uppfylla undirmarkmið 4.1, sem er: Eigi síðar en árið 2030 verði tryggt að allar stúlkur og drengir ljúki góðri grunnskólamenntun á jafnréttisgrundvelli án endurgjalds til að öðlast viðeigandi og gagnlega 125 menntun. Þetta er á meðal forgangsmarkmiða ríkisstjórnar Íslands.

  • 4.1.1
   Hlutfall barna og ungmenna a) í 2. og 3. bekk, b) við lok grunnskóla, c) við lok framhaldsskóla sem náð hefur a.m.k. lágmarksfærni í i. lestri og ii. stærðfræði, eftir kyni.
 • 4.4

  OR leitast við að uppfylla undirmarkmið 4.4, sem er: Eigi síðar en árið 2030 hafi ungmennum og fullorðnum með hagnýta kunnáttu fjölgað umtalsvert, þar á meðal á sviði tækni- og starfsmenntunar, til þess að geta gegnt viðeigandi störfum, fengið mannsæmandi vinnu og stundað frumkvöðlastarfsemi. Þetta er á meðal forgangsmarkmiða ríkisstjórnar Íslands.

Markmið 5 | Jafnrétti kynjanna

Markmið 6 | Hreint vatn og salernisaðstaða

 • 6.1

  OR leitast við að uppfylla undirmarkmið 6.1, sem er: Eigi síðar en árið 2030 standi öllum til boða heilnæmt drykkjarvatn á viðráðanlegu verði hvar sem er í heiminum. Þetta er á meðal forgangsmarkmiða ríkisstjórnar Íslands.

Markmið 7 | Sjálfbær orka

Markmið 8 | Góð atvinna og hagvöxtur

 • 8.5

  OR leitast við að uppfylla undirmarkmið 8.5, sem er: Eigi síðar en árið 2030 verði full vinna og mannsæmandi störf í boði fyrir allar konur og karla, þar á meðal ungt fólk og fatlað fólk, og sömu laun greidd fyrir jafnverðmæt störf. Þetta er á meðal forgangsmarkmiða ríkisstjórnar Íslands.

 • 8.8

  OR leitast við að uppfylla undirmarkmið 8.8, sem er: Réttindi á vinnumarkaði verði vernduð og stuðlað að öruggu og tryggu vinnuumhverfi fyrir allt launafólk, meðal annars farandverkafólk, einkum konur í þeim hópi og þá sem eru í óöruggu starfi.

  • 8.8.2
   Að hve miklu leyti nýtur launafólk réttinda á innlendum vettvangi (félagafrelsis og kjaraviðræðna) byggt á gögnum Alþjóðavinnumálastofnunarinnar (ILO) og innlendri löggjöf, eftir kyni og farandstöðu.

Markmið 9 | Nýsköpun og uppbygging

Markmið 10 | Aukinn jöfnuður

 • 10.1

  OR leitast við að uppfylla undirmarkmið 10.1, sem er: Eigi síðar en árið 2030 hafi varanleg tekjuaukning náð fram að ganga í áföngum fyrir 40% þess mannfjölda sem tekjulægstur er og verði hlutfallslega hærri en meðallaunahækkanir á landsvísu.

  • 10.1.1
   Vaxtarhraði í útgjöldum heimila eða tekjum á mann meðal lægstu 40 hundraðshluta íbúanna og hjá öllum íbúum.
 • 10.2

  OR leitast við að uppfylla undirmarkmið 10.2, sem er: Eigi síðar en árið 2030 verði öllum gert kleift að taka þátt í félagslífi og hafa afskipti af efnahagsmálum og stjórnmálum, án tillits til aldurs, kyns, fötlunar, kynþáttar, þjóðernis, uppruna, trúarbragða, efnahags eða annarrar stöðu. Þetta er á meðal forgangsmarkmiða ríkisstjórnar Íslands.

Markmið 11 | Sjálfbærar borgir og samfélög

 • 11.6

  OR leitast við að uppfylla undirmarkmið 11.6, sem er: Eigi síðar en árið 2030 verði dregið úr skaðlegum umhverfisáhrifum í borgum, meðal annars með því að bæta loftgæði og meðhöndlun úrgangs. Þetta er á meðal forgangsmarkmiða ríkisstjórnar Íslands.

 • 11.a

  OR leitast við að uppfylla undirmarkmið 11.a, sem er: Stutt verði við jákvæð efnahags-, félags- og umhverfisleg tengsl milli þéttbýlis, þéttbýlla svæða í borgarjaðri og dreifbýlissvæða með því að styrkja áætlanir um byggðaþróun á landsvísu og innan svæða. Þetta er á meðal forgangsmarkmiða ríkisstjórnar Íslands.

Markmið 12 | Ábyrg neysla

 • 12.1

  OR leitast við að uppfylla undirmarkmið 12.1, sem er: Hrundið verði í framkvæmd tíu ára rammaáætlunum um sjálfbæra neyslu og framleiðslu þar sem öll lönd, með hátekjuríkin í fararbroddi, grípa til aðgerða. Tekið verði tillit til þróunar og getu þróunarlandanna. Þetta er á meðal forgangsmarkmiða ríkisstjórnar Íslands.

  • 12.1.1
   Fjöldi landa sem hafa innlendar áætlanir um sjálfbæra neyslu og framleiðslu eða hafa slíkar áætlanir sem forgangsverkefni eða markmið í innlendri stefnumótun.
 • 12.5

  OR leitast við að uppfylla undirmarkmið 12.5, sem er: Eigi síðar en árið 2030 hafi forvarnir, minni úrgangur, aukin endurvinnsla og endurnýting dregið verulega úr sóun.

 • 12.6

  OR leitast við að uppfylla undirmarkmið 12.6, sem er: Fyrirtæki, einkum stór og alþjóðleg fyrirtæki, verði hvött til þess að innleiða sjálfbæra þróun í starfsemi sína og veita upplýsingar um sjálfbærni í skýrslum sem gefnar eru út á þeirra vegum.

 • 12.7

  OR leitast við að uppfylla undirmarkmið 12.7, sem er: Stuðlað verði að sjálfbæru verklagi við opinber innkaup í samræmi við innlenda stefnu og forgangsröðun. Þetta er á meðal forgangsmarkmiða ríkisstjórnar Íslands.

Markmið 13 | Aðgerðir í loftslagsmálum

Markmið 14 | Líf í vatni

Markmið 15 | Líf á landi

Markmið 17 | Alþjóðleg samvinna

 • 17.6

  OR leitast við að uppfylla undirmarkmið 17.6, sem er: Eflt verði samstarf milli svæða í norðri og suðri, innan suðursvæða ásamt þríhliða svæðisbundnu og alþjóðlegu samstarfi um vísindi, tækni og nýsköpun og aðgengi að þessum sviðum auðveldað. Enn fremur verði þekkingu miðlað í meira mæli á jafnræðisgrundvelli, meðal annars með því að samræma betur fyrirliggjandi kerfi, einkum á vegum Sameinuðu þjóðanna og alþjóðlegra skipulagseininga sem er ætlað að stuðla að tækniþróun.